پایگاه خبری ابهر من بصورت رسمی از سال 1385 در شهرستان ابهر منطقه شریف آباد تاسیس شد . هدف از تاسیس این مجموعه خبری انتشار اخبار شهرستان ابهر ، مناطق ابهر شامل اخبار شناط ، شریف آباد ، حسین آباد ، هیدج و اخبار شهر های منطقه از جمله سلطانیه ، خرمدره ، زنجان ، قزوین و ... میباشد.